Ukuhweba kwi Forex usebenzisa inkundla ye IQ OPTION: Izinzuzo, Izimiso, Amasu

Qala ukuhweba ngaphandle kokufaka imali yakho yokuqala engcupheni.
$ 10
1 : 500
$10.000
INANI ONGAQALA ULONGE
ISISEKELO SOMNCINTISWANO
NGE AKHAWUNTI YE DEMO
$1- Inani Ongaqala ulonge
Kanye Nokugwema Izinkinga
Cishe futhi iyakwazi ukwenzeka

Engabe kusemthethweni yini eNingizimu Afrika?

I Ningizimu Afrika yaziwa njenge ndawo ethembisayo kakhulu kwezezi makethe ngenxa yezi ngqikithi ezimbili ezimqoka:
Okuyizinga eliphezulu kwezoku thuthukiswa komnotho kanye nabantu abazimiselayo uma bezwa ngokonga okusha balisebenzise ithuba.

Ngoku-ka C Pattern, inani ngenyanga elifakwa abahwebi base Ningizimu Africa lilinganiselwa ku $742 ngo 2019. Lokhu kuqhathaniswa namanye amazwe akhona e Afrika.

Sisakhuluma {Forex trading South Africa} ngokuhweba nge Forex eNingizimu Afrika, zikhona izingqinamba ezikhona neziphinda zidinge ukubhekisiswa.
Abahwebi bavumelekile ukufaka imali engafinyelela kwi nani elingango $230.000 bakhethe noma imuphi umhlinzeki futhi uma ehambisana nemithetho yase Ningizimu Afrika

Sisaxoxa ngayo indaba {Forex trading South Africa} yokuhweba nge Forex eNingizimu Afrika, kumele sazi ukuthi ukubanjwa kwentela kuba khona. Bonke abahalali abathola inzuzo baphoqelekile ukuthi bakhokhe kusukela ku 18 kuya ku 41%, kuya ngokuhi lithini inani oluzuzayo ngonyaka.

Uhlelo Lwezi Nzuzo

EZOBU CWEPHESHE ZAKAMUVA

Umsunguli uwine indondo ye "Best Technology Application" pecelezi indondo yokuthi ukwazile ukwenza isixhumanisi esihamba phambile kwezo bucwephehse, lokhu kwenza kube lula kubahwebi ukulandela imigomo yokonga.

UKUGWEMA IZINGQINAMBA

Abahwebi bona uqobo bayakwazi ukuthi bakhethe eningini futhi bonge inani eliqala ku $1. Ukuvikela umthengi ekutheni angagcini elahlekelwa, inani elinomthelela omubi alivezwa.

UKULUNGISA OKUHLELIWE

Ziningi izindlela zokulungisa ezinikeziwe phakathi kwazo kwako kokubili ukuhlela kanye noku cubungulisisa uhlelo kuze kube lula ukuhweba nemigomo yakhona kube lula ukuyilandela kuze ibe usizo.
ZIBALELWA KU 50 ISXHUMANISI AS FOREX
AUD/USD ∙ EUR/USD ∙ GBP/USD ∙ Kanye nokuningi
Imakethe ye Forex yaziwa njenge khula ngokushesha futhi inzuzo ikhona uma wonga imali ngaloluhlelo, kanti indlela ekhula ngayo ngosuku inzuzo izuke ikhule ngokumangazayo.

Ngoku-ka Statista, ukukhula kwe makethe ngosuku kulinganiselwa ukuthi ifinyelele ku 6.695 wama billion ngo 2019. Lokhu kusho ukuthi u65% ngaphezulu uma uqhathanisa no 2009.
AKUKHO UKUSHINSTSHA NOMA IKHOMISHINI
Uma Uvula Uhwebo
Entsha Ntsha iForex
Uhlelo lwethu lwakhiwe ngezindlela ezimbili ukuxhumanisa ngendlela entsha yezobu cwepheshe kanti futhi nangoku cabanga lokho okudingwa umhwebi. Ngakho-ke, {Trading Forex} ukuhweba nge Forex usebenzisa I IQ OPTION kwenza kube lula kakhulu kuphinde futhi kwenze umehluko.
Isivivinyo sephothifoliyo yokuhweba senziwe kabusha futhi sesikwelinye izinga. Izithombe ezigqamile zibekiwezezinhlelo kanti futhi ukwazi nokuzihlelela kahle iphothifoliyo yakho.
ISIVIVINYO SEPHOTHIFOLIYO YOKUHWEBA
IZINGA LOMNCELE
Uhlelo oluyimpilo oluyinkomba kwisimo sakho sokuhweba.
Ukukhetha nanoma iluphi uhlelo lokuhweba , umsebenzisi uyakwazi ukthi aqedele ulwazi lokwenza uhlelo oluningi loku qagela. Ngaphandle nje kolwazi olujwayelekile umbono womhwebi kanye ne nani liyashintsha ngezikhathi eziningi ezahlukene, izindaba zakamuva, ukubaluleka kwezindaba zomnotho kanye nokuhlaziya ezobu chwepheshe ziyagqugquzelwa.
UKONGA OKUSOBALA
$ 20 000 000 +
1 000 000 +
UNGAKWAZI UKUKHIPHA:
ka-2013
ISUNGULWE NGONYAKA:
UKUHWEBA:
NGOSUKU
NGONYAKA
USIZO LWAMAKHASIMENDE:
24/7
I-IQ Option Ngezinombolo
Mayelana ne Forex
Imakethe ye Forex inezindlela ezithembisayo zokonga ngaloluhlelo olukhona kuwo wonke umhlaba, kodwa ke uhlobo olunje lohlelo lusho izingqinamba eziphezulu. Ngokocwaningo olwenziwe u7-9% wabahwebi asebe phumelele lokho kukodwa kuso ukuthi ngempela loluhlelo ludinga izinga eliphezulu lokuzimisela.
{WHAT IS FOREX TRADING?} ENGABE KUYINI UKUHWEBA NGE FOREX?
Forex kuyigama elinqanyulelwe elisuka ku " Foreign Exchange". I makethe eyaziwa njengewu ngqa phambili phesheya ye nethiwekhi ebumbanisa ama bhange amakhulu umhlaba wonke jikelele. Kuwo wonke ama makethe ango ngqa phambili akhona kanye nama bhange , nezinkampani ezinkulu ekongeni imali, namanye amabhizinisi aphesheya ayazibandakanya.
Nomuntu ngayedwana uyakwazi ukuzibandakanya ngokunjalo kwezezi makethe, kodwa abakwazi ukuzingenela nje kwezezi makethe. Amabhange, Abasunguli nabanye bezinkontileka yibo abakwazi ukunikeza imvumo kumuntu ngayedwana . Uma kubalwa isamba senani lemali libalelwa ku 150 kanti amnye athathelwa kwamanye amazwe amaningi (Isibonelo: EUR, USD, etc.)

Sisakuyo imakethe ye Forex, ezomnotho azikwazi ukuzihwebela ngokwazo. Kepha ziyaqhathaniswa ngokuhlanganyela nezinye ezibonakalisa ukuzimela zibe ngambili (Isibonelo: EUR/USD,USD/SGD etc) futhi usebenzisa EUR/USD, abantu bathenga i-US dollar balidayise ngama Euros.

Abasebenzisi bemakethe bayakwazi ukuthola inzuzo ngokuqhathanisa izinga lomnotho.
IZIMISO EZIYISISEKELO
Abasebenzisi kumele bakwazi ukuqonda ukuthi {Forex Trading} ukuhweba kwi FX kubandakanya ukungathengi mathupha noma ukudaysa kwezezimali. I CFD isivumelwana sisenziwa phakathi kwamaqembu amabili (Okungumsunguli kanye Nomhwebi) ngokwesivumelwana, sibandakanya lemigomo elandelayo:

 • Umhwebi ukhetha phakathi kokubili oku "Phansi" noma "Phezulu" kuya ngokuthi sithini isihlaziyi sezobu chwepheshe.
 • Uma inani litshengisa umnyakazo ofana nalona oqageliwe, umhwebi ube esehlomula ngenzuzo bese ekwazi ukuvala uhwebo.

Ngokwe sibonelo, umsebenzisi wenza isivumelwana se CFD yama EUR/USD. Isibalo singama 1.8087. Umhwebi ukhetha uku "thenga'' ngokukhetha uma eqagela ukuthi inani lizonyuka. Uma inani lingaphezulu kwalokho okukodwa , inzuzo iyenzeka. Uma kungenjalo umhwebi uyalahlekelwa.
INGQIKITHI YEMAKETHE- NEZINTO EZIJWAYELEKILE
I makethe ichazeka njengezimo ezejwayelekile uma uyihlaziya kuba lula kuyiqonda. Ezinye zalezo ezijwayelekile kuyilokhu okuchazwe lapha ngu Charles Dow njenge zinkolelo:

 • Inani belilokhu linomnyakazo sonke iskhathi lisematheni kwaze kwaba noshintsho olukhona.
 • Isimo lesi sinakho uku lokhu siziphindaphinda.
 • Konke lokhu okusematheni kubalelwa kwizigamu ezintathu okungu: Kunyuka, umnyakazo omkhulu, kanye Nokwazi ukukuthola.

Ngokwazi lezi zinkolelo, kuyaye kugqugquzelwe ukuthi ubheke kulezi zimakethe ezilandelayo uzicubungulisise:

 1. Kulezo mathupha ezisematheni ezinomthelela wokuthi zingakwazi ukuphendula inani uma nje liqala litshengisa umnyakazo. Lezi ezinamandla zisukela ekuthengeni phakathi komthengi kanye nomhlinzeki.
 2. Izinga eliphansi lijwayele ukuthi lijike litshengise omkhulu umnyakazo ngaphansi komthelela wokuvezwa kwezindaba.
 3. Izinga eliphansi lijwayele ukuthi lijike litshengise omkhulu umnyakazo ngaphansi komthelela wokuvezwa kwezindaba.
 4. I America ne Europe izinhlanganiso zakhona zithathwa njengezithembisa kakhulu kanti lawa ase Asia ibhekwa njenge yokugcina. Isikhathi kubalulekile ukusiqaphela uma uma wenza uhwebo.
 5. Uma liphezulu inani lokho kusho ukuthi no msunguli uzonikeza okuningi.
 6. Ongweti uma beqagela kuba nomthelela omkhulu kwezezi makethe. Nangaphandle nje kwezindaba uqobo, nezindaba ezinye ziyaba nomthelela.

YAZI!
Lezo zimakethe zomthetho ziyakwazi ukuthi zithathelwe phezulu uma kuhlaziywa ezezimali kuqhathaniswa ngazimbili kanye nentengo yomnyakazo kodwa abahwebi bazi ngemigomo nemibandela.

AMASU AWUSIZO OLUKHULU UMA USEBENZISA I-FX UKUHWEBA
Kukhona okuningi kwi {Forex trading strategies} Forex okungamasu ahlukahlukene yokuhweba ngezikhath ezahlukene, ukuqhathaniswa kwezezimali kanye nazo zonke izindlela ezahlikene zokuhweba. Kodwa kulezo ezihamba phambili kubalwa lezi ezilandelayo ezi sebenzisekayo:

 1. Iscalping. Lena indlela ewusizo kakhulu uma uhweba ngesikhathi esifishane. Inzuzo eningana esuke ilindelekile. Umhwebi uvula uhwebo oluningi ngesikhathi esisodwa ukuze anyuse amathuba okwenza inzuzo ethe xaxa. Lawa masu alandelayo alungele i scalping: Uhlelo lwe MA, izindaba ze scalping kanye nokuhweba ngenkundla ye Memo.
 2. Ukuhweba Ngosuku. Lendlela yenziwelwe uku hweba ngesikhathi esifushane (kusukela kwimi zuzu kuya emahoreni amaningi). Ukwenza ngokushesha noma ngobuchule lokhu ngamasu asetshenziswa kakhulu ekuhwebeni ngosuku.
 3. Swing trading. Lena indlela esho ukuhlelela izinsuku eziningi. Thenga ngokuncane, udayise ngenani eliphezulu. Hweba ngalendlela futhi uphinde uhwebe nangamanye amasu ahluka hlukene.

YAZI!
Lawa masu angaba usizo olukhulu futhi akulethele inzuzo kodwa abahwebi kumele baqonde ukuthi lokhu akuhlale kusebenza ngezikhathi zonke, kodwa-ke amazing okuphumelela kuhwebo olwenzayo angaba ngaphezu kuka 8%. Ongweti baqhakambisa ukusebenzisa isihlaziyi sobuchwepheshe noma ulwazi lakho onalo.
ENGABE UQALA KANJANI UKONGA?
Uku qala ukonga usebenzisa lenkundla ulandela lezi zindlela ezimqoka:

 1. Vula i- IQ OPTION i-akhawunti noma ungene kuyo uma sewu rejistile.
 2. Lungisa okumele ukulungise kuhlelo lwakho lokuhweba kulenkundla ukuze ukwazi ukuhweba ngendlela okuyiyo.
 3. Cindezela "+" phezulu kwi menyu ukuze ukwazi ukuvula okusha.
 4. Khetha izimali ezimbili ofisa ukuhweba ngazo (uma zizonke zibalelwa ku 49).
 5. Cindezela ukhethe phakathi kwalokhu ocabanga ukonga kukona (kumele wazi ukuthi ngoba kunezinkundla ezahluka hlukeneyo zihlelelwe okuningi okuhluka hlukene).
 6. Bonisa inani ofisa ukuthi ulonge (kusukela ku $1).
 7. Khetha uku "Thenga" noma "Ukudayisa" lokho kuhambisana ne nani elinyukayo noma elehlayo ngokushesha.
Uyakwazi ukuvala uhwebo nganoma yisiphi iskhathi ofisa ngaso phezulu ngase sandleni sakho sokudla ekhoneni.

YAZI!
Imali kumele uyifake kubalulekile uma sewuqala uhweba kanti futhi abasebenzisi bayalulekwa ngokuthi bafundisise ukusebenzisa i-akhawunti ngaphandle kokuzibamba.
ENGABE IYIPHI IMALI OKUWOMQONDO OMUHLE UKUYIKHETHA?
Kukhona eziningi ezingaphezulu kuka 150 ezezimali ongakhetha kuzo ezihlanganisa izinkumbi zokuhweba zodwa eziningi zazo azisetshenziswa ngabahwebi asebe mnkantshubovu. Lawo ahamba phambili kuba lula uma abahlaziyi kumele.

Ongoti baluleka ngokuthi ugxile koku kodwa noma kokubili uma uhweba ukuze uthole inzuzo yangempela. Amanye amanani acishe azifanele. Isibonelo, AUD/USD kanye ne NZD/USD inyakaza ngokucishe afane.

Kodwa-ke, Inani lokuqhathanisa ngokuhluka hlukeneyo lixhomeke ekutheni zithini izindaba ezithize. Isibonelo, konomnotho wezwe izindaba ezithinta I Great Britain ziba nomthelela uma kuqhathaniswa I EUR/USD kuba nomthelela uma kuthintwa izindaba zezombusazwe.

Futhi, lokhu kulula kakhulu ukukulandela maqondana nalo lolulwazi ungaze ufunisele.
ENGABE I MAKETHE YE FOREX IVULWA NINI?
Imakethe ilawulwa ngabe zezimali abagunyaziwe ngakho ke ivulwa ngezinsuku zokusebenza okuyiphakathi nesonto. Ngempela viki imakethe isuke ivaliwe umhlaba wonke. Ngakolunye uhlangothi, umakuqhathaniswa izikhathi imakethe isuke ivalwe u 1.5 wezinsuku.
{WHAT IS FOREX TRADING?} ENGABE KUYINI UKUHWEBA NGE FOREX?
Forex kuyigama elinqanyulelwe elisuka ku " Foreign Exchange". I makethe eyaziwa njengewu ngqa phambili phesheya ye nethiwekhi ebumbanisa ama bhange amakhulu umhlaba wonke jikelele. Kuwo wonke ama makethe ango ngqa phambili akhona kanye nama bhange , nezinkampani ezinkulu ekongeni imali, namanye amabhizinisi aphesheya ayazibandakanya.
Nomuntu ngayedwana uyakwazi ukuzibandakanya ngokunjalo kwezezi makethe, kodwa abakwazi ukuzingenela nje kwezezi makethe. Amabhange, Abasunguli nabanye bezinkontileka yibo abakwazi ukunikeza imvumo kumuntu ngayedwana . Uma kubalwa isamba senani lemali libalelwa ku 150 kanti amnye athathelwa kwamanye amazwe amaningi (Isibonelo: EUR, USD, etc.)

Sisakuyo imakethe ye Forex, ezomnotho azikwazi ukuzihwebela ngokwazo. Kepha ziyaqhathaniswa ngokuhlanganyela nezinye ezibonakalisa ukuzimela zibe ngambili (Isibonelo: EUR/USD,USD/SGD etc) futhi usebenzisa EUR/USD, abantu bathenga i-US dollar balidayise ngama Euros.

Abasebenzisi bemakethe bayakwazi ukuthola inzuzo ngokuqhathanisa izinga lomnotho.
IZIMISO EZIYISISEKELO
Abasebenzisi kumele bakwazi ukuqonda ukuthi {Forex Trading} ukuhweba kwi FX kubandakanya ukungathengi mathupha noma ukudaysa kwezezimali. I CFD isivumelwana sisenziwa phakathi kwamaqembu amabili (Okungumsunguli kanye Nomhwebi) ngokwesivumelwana, sibandakanya lemigomo elandelayo:

 • Umhwebi ukhetha phakathi kokubili oku "Phansi" noma "Phezulu" kuya ngokuthi sithini isihlaziyi sezobu chwepheshe.
 • Uma inani litshengisa umnyakazo ofana nalona oqageliwe, umhwebi ube esehlomula ngenzuzo bese ekwazi ukuvala uhwebo.

Ngokwe sibonelo, umsebenzisi wenza isivumelwana se CFD yama EUR/USD. Isibalo singama 1.8087. Umhwebi ukhetha uku "thenga'' ngokukhetha uma eqagela ukuthi inani lizonyuka. Uma inani lingaphezulu kwalokho okukodwa , inzuzo iyenzeka. Uma kungenjalo umhwebi uyalahlekelwa.
INGQIKITHI YEMAKETHE- NEZINTO EZIJWAYELEKILE
I makethe ichazeka njengezimo ezejwayelekile uma uyihlaziya kuba lula kuyiqonda. Ezinye zalezo ezijwayelekile kuyilokhu okuchazwe lapha ngu Charles Dow njenge zinkolelo:

 • Inani belilokhu linomnyakazo sonke iskhathi lisematheni kwaze kwaba noshintsho olukhona.
 • Isimo lesi sinakho uku lokhu siziphindaphinda.
 • Konke lokhu okusematheni kubalelwa kwizigamu ezintathu okungu: Kunyuka, umnyakazo omkhulu, kanye Nokwazi ukukuthola.

Ngokwazi lezi zinkolelo, kuyaye kugqugquzelwe ukuthi ubheke kulezi zimakethe ezilandelayo uzicubungulisise:

 1. Kulezo mathupha ezisematheni ezinomthelela wokuthi zingakwazi ukuphendula inani uma nje liqala litshengisa umnyakazo. Lezi ezinamandla zisukela ekuthengeni phakathi komthengi kanye nomhlinzeki.
 2. Izinga eliphansi lijwayele ukuthi lijike litshengise omkhulu umnyakazo ngaphansi komthelela wokuvezwa kwezindaba.
 3. Izinga eliphansi lijwayele ukuthi lijike litshengise omkhulu umnyakazo ngaphansi komthelela wokuvezwa kwezindaba.
 4. I America ne Europe izinhlanganiso zakhona zithathwa njengezithembisa kakhulu kanti lawa ase Asia ibhekwa njenge yokugcina. Isikhathi kubalulekile ukusiqaphela uma uma wenza uhwebo.
 5. Uma liphezulu inani lokho kusho ukuthi no msunguli uzonikeza okuningi.
 6. Ongweti uma beqagela kuba nomthelela omkhulu kwezezi makethe. Nangaphandle nje kwezindaba uqobo, nezindaba ezinye ziyaba nomthelela.

YAZI!
Lezo zimakethe zomthetho ziyakwazi ukuthi zithathelwe phezulu uma kuhlaziywa ezezimali kuqhathaniswa ngazimbili kanye nentengo yomnyakazo kodwa abahwebi bazi ngemigomo nemibandela.
AMASU AWUSIZO OLUKHULU UMA USEBENZISA I-FX UKUHWEBA
Kukhona okuningi kwi {Forex trading strategies} Forex okungamasu ahlukahlukene yokuhweba ngezikhath ezahlukene, ukuqhathaniswa kwezezimali kanye nazo zonke izindlela ezahlikene zokuhweba. Kodwa kulezo ezihamba phambili kubalwa lezi ezilandelayo ezi sebenzisekayo:

 1. Iscalping. Lena indlela ewusizo kakhulu uma uhweba ngesikhathi esifishane. Inzuzo eningana esuke ilindelekile. Umhwebi uvula uhwebo oluningi ngesikhathi esisodwa ukuze anyuse amathuba okwenza inzuzo ethe xaxa. Lawa masu alandelayo alungele i scalping: Uhlelo lwe MA, izindaba ze scalping kanye nokuhweba ngenkundla ye Memo.
 2. Ukuhweba Ngosuku. Lendlela yenziwelwe uku hweba ngesikhathi esifushane (kusukela kwimi zuzu kuya emahoreni amaningi). Ukwenza ngokushesha noma ngobuchule lokhu ngamasu asetshenziswa kakhulu ekuhwebeni ngosuku.
 3. Swing trading. Lena indlela esho ukuhlelela izinsuku eziningi. Thenga ngokuncane, udayise ngenani eliphezulu. Hweba ngalendlela futhi uphinde uhwebe nangamanye amasu ahluka hlukene.

YAZI!
Lawa masu angaba usizo olukhulu futhi akulethele inzuzo kodwa abahwebi kumele baqonde ukuthi lokhu akuhlale kusebenza ngezikhathi zonke, kodwa-ke amazing okuphumelela kuhwebo olwenzayo angaba ngaphezu kuka 8%. Ongweti baqhakambisa ukusebenzisa isihlaziyi sobuchwepheshe noma ulwazi lakho onalo.
ENGABE UQALA KANJANI UKONGA?
Uku qala ukonga usebenzisa lenkundla ulandela lezi zindlela ezimqoka:

 1. Vula i- IQ OPTION i-akhawunti noma ungene kuyo uma sewu rejistile.
 2. Lungisa okumele ukulungise kuhlelo lwakho lokuhweba kulenkundla ukuze ukwazi ukuhweba ngendlela okuyiyo.
 3. Cindezela "+" phezulu kwi menyu ukuze ukwazi ukuvula okusha.
 4. Khetha izimali ezimbili ofisa ukuhweba ngazo (uma zizonke zibalelwa ku 49).
 5. Cindezela ukhethe phakathi kwalokhu ocabanga ukonga kukona (kumele wazi ukuthi ngoba kunezinkundla ezahluka hlukeneyo zihlelelwe okuningi okuhluka hlukene).
 6. Bonisa inani ofisa ukuthi ulonge (kusukela ku $1).
 7. Khetha uku "Thenga" noma "Ukudayisa" lokho kuhambisana ne nani elinyukayo noma elehlayo ngokushesha.
Uyakwazi ukuvala uhwebo nganoma yisiphi iskhathi ofisa ngaso phezulu ngase sandleni sakho sokudla ekhoneni.

YAZI!
Imali kumele uyifake kubalulekile uma sewuqala uhweba kanti futhi abasebenzisi bayalulekwa ngokuthi bafundisise ukusebenzisa i-akhawunti ngaphandle kokuzibamba.
ENGABE IYIPHI IMALI OKUWOMQONDO OMUHLE UKUYIKHETHA?
Kukhona eziningi ezingaphezulu kuka 150 ezezimali ongakhetha kuzo ezihlanganisa izinkumbi zokuhweba zodwa eziningi zazo azisetshenziswa ngabahwebi asebe mnkantshubovu. Lawo ahamba phambili kuba lula uma abahlaziyi kumele.

Ongoti baluleka ngokuthi ugxile koku kodwa noma kokubili uma uhweba ukuze uthole inzuzo yangempela. Amanye amanani acishe azifanele. Isibonelo, AUD/USD kanye ne NZD/USD inyakaza ngokucishe afane.

Kodwa-ke, Inani lokuqhathanisa ngokuhluka hlukeneyo lixhomeke ekutheni zithini izindaba ezithize. Isibonelo, konomnotho wezwe izindaba ezithinta I Great Britain ziba nomthelela uma kuqhathaniswa I EUR/USD kuba nomthelela uma kuthintwa izindaba zezombusazwe.

Futhi, lokhu kulula kakhulu ukukulandela maqondana nalo lolulwazi ungaze ufunisele.
ENGABE I MAKETHE YE FOREX IVULWA NINI?
Imakethe ilawulwa ngabe zezimali abagunyaziwe ngakho ke ivulwa ngezinsuku zokusebenza okuyiphakathi nesonto. Ngempela viki imakethe isuke ivaliwe umhlaba wonke. Ngakolunye uhlangothi, umakuqhathaniswa izikhathi imakethe isuke ivalwe u 1.5 wezinsuku.
Ukuze ube ngmhwebi ophumelele lokho kudinga ukuthi uzimisele kakhulu uphinde futhi ube nesipiliyoni. Kumele uqonde ukuthi uhlelo olufana nalolu lokonga luhambisana nezingqinamba eziphezulu kakhulu.

Ukuba ne akhawunti ye demo kuwumqondo omuhle kakhulu kukusiza ukuthi ufunde yonke imigudu kanti futhi ukwazi ukuhlola wonke amasu ngaphandle kokulahlekelwa imali
AMABRAWUZA ALEKELELAYO:
Forex. Engabe uqala kanjani ?
UKUFUNDA NGEVIDIYO

Ukufaka Imali Kanye Nezindlela Zokukhipha Imali

Imithombo yethu ivumela ukusetshenziswa kwe khadi lase bhange (1-3 wezinsuku) e- wallets (1-3 wezinsuku) kanti i wire- transfer zona (1-7 wezinsuku) wokufaka noma ukukhipha imali.
Isatifiketi soKhuseleko lweSSL oluyi-100%

Yiba ngumrhwebi

Vavanya iqhinga lakho lokutyal' imali ngeakhawunti yedemo yasimahla

Iinkonzo zezemali ezibonelelwa yile webhusayithi zinezinga eliphezulu lomngcipheko kwaye zingaba neziphumo zokulahlekelwa yimali yakho yonke. Ungaze utyal' imali ongenakumela ukuba uphulukane nayo
$10.000
kwiakhawunti yokuziqhelanisa